Coronavirus - Maatregelen voor uw organisatie

Via deze pagina geven wij u actuele informatie over de regels die de overheid heeft genomen voor uw organisatie. Mocht u hier vragen over hebben neemt u dan contact met ons op.

Uitstel van aflossing leningen in het MKB
Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.


Bedrijven met een hogere financiering dan 2,5 miljoen euro kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel. De banken zeggen dat ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten houden en waar nodig overleggen met het kabinet en toezichthouders.

De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een "passende oplossing".

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen dan eerder het geval was. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Let op; voor omzetbelasting en loonheffingen geldt dat u eerst een naheffingsaanslag wegens niet-betalen moet hebben ontvangen!

U kunt het uitstel aanvragen met een online formulier (klik hier); neemt u contact met ons op wanneer wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

Werktijdverkorting wordt Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90%, afhankelijk van het omzetverlies). De loonsom bedraagt ten hoogste € 9.538 per werknemer, verhoogd met 30% voor werkgeverslasten als vakantiegeld, pensioen en sociale lasten.
Ook personeel zonder loondoorbetalingsverplichting valt onder de regeling (bijvoorbeeld oproepkrachten).

UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Reeds ingediende aanvragen zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

De regeling gaat open voor registratie op maandag 6 april.
Zie hier de FAQ.


Bijstand voor zelfstandigen (Bbz/Tozo)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling - Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers - wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (max. € 1.500 per maand). Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Inschrijving voor deze regeling is inmiddels vrijgegeven en kunt u terug vinden op de website van uw woongemeente.

Bedrijfsfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker (bank).

Neemt u contact met ons op om te kijken of één van deze maatregelen voor u een oplossing is.

Toeristenbelasting en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (kortweg TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.

Inschrijving voor de regeling is vrijgegeven. Controleer hier of uw onderneming valt binnen de reikwijdte van de regeling (op SBI-code).
Update: per maandag 30 maart is de regeling verruimd zodat extra ondernemers in de non-food er ook gebruik van kunnen maken. Vanaf dat moment is de aangepaste lijst met SBI-codes in te zien.

Moeten wij de regeling voor u aanvragen? Neem contact met ons op.
Wilt u de regeling zelf aanvragen? Klik hier voor het aanvragen van de tegemoetkoming. LET OP: u heeft een eHerkenningsmiddel (niveau 1 of hoger) of een DigiD nodig voor de aanvraag!

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het bepalen van de juiste mogelijkheden en de te volgen route.

Rijksoverheid
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie over het coronavirus in het algemeen.  

Update: 01-04-2020