Coronavirus - Maatregelen voor uw organisatie

Via deze pagina geven wij u actuele informatie over de regels die de overheid heeft genomen voor uw organisatie. Mocht u hier vragen over hebben neemt u dan contact met ons op.

Op de website coronaregelingen.nl vindt u een gedetailleerd overzicht van alle maatregelen.
 

Korte updates

Aanvraag TONK vanaf 1 maart
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is naar verwachting vanaf 1 maart aan te vragen bij gemeenten. De regeling is bedoeld om een terugval in inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen en geldt voor mensen waarvoor andere regelingen, zoals de Tozo, onvoldoende uitkomst bieden.

Aanvraag NOW 4 en TVL 1e kwartaal 2020
De NOW 4 en TVL Q1-2021 kunnen vanaf 15 februari worden aangevraagd via het UWV resp. het RVO.

Aanpassingen diverse regelingen op 21 januari 2021
Het kabinet investeert 7,6 miljard euro extra om ondernemers door ‘de staart van de coronacrisis’ te helpen. Belangrijkste maatregelen zijn dat de TVL flink verruimd wordt en starters ook noodsteun kunnen aanvragen. Ook komt er een garantieregeling voor de evenementenbranche. Een overzicht:

 • Het vergoedingspercentage voor de TVL (Vaste Lasten) gaat fors omhoog naar 85 procent bij 30% omzetverlies. De grens van 250 werknemers komt te vervallen. De maximale subsidie gaat van € 90.000 naar € 330.000 (MKB) resp. € 400.000 (grootbedrijf). De minimale subsidie gaat van € 750 naar € 1.500.
 • De NOW-subsidie (personeelskosten) gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. Aanvragen kan vanaf 15 februari.
 • De TOZO (bijstand voor zelfstandigen) kan per 1 februari worden aangevraagd met terugwerkende kracht per de voorgaande maand. De vermogenstoets komt er niet.
 • Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belastingbetaling of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. 
 • Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. De subsidie zal in de eerste twee kwartalen van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro. 
 • Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen. 
 • Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.
 • Het kabinet onderzoekt belastingmaatregelen waarmee (na de crisis) werkgevers thuiswerkkosten kunnen vergoeden. Daarbij wordt ook gekeken naar de samenhang met bestaande reiskostenvergoedingen. Dit jaar kunnen werkgevers zo’n vergoeding ook via de werkkostenregeling geven. Deze regeling wordt opnieuw verruimd, net zoals vorig jaar. Daarnaast kunnen werkgevers tot 1 april 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen opnieuw onbelast vergoeden.
 • Ondernemers in de BV die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een omzetdaling, kunnen in 2021 weer het zogenaamde gebruikelijk loon lager vaststellen. Hier zijn wel nieuwe voorwaarden aan verbonden, vergelijkbaar zoals bij andere steunmaatregelen.
 • Het urencriterium dat geldt om gebruik te maken van bepaalde aftrekposten (zoals de zelfstandigenaftrek) wordt wegens de coronacrisis opnieuw versoepeld tot 1 juli 2021. Ook verschillende andere belastingmaatregelen worden verlengd tot 1 juli 2021, zoals het btw-nultarief op mondkapjes en het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Kijk voor een volledig overzicht op coronaregelingen.nl.


Aanpassingen diverse regelingen op 9 december 2020
Het kabinet heeft diverse aanpassingen doorgevoerd in bestaande regelingen en nieuwe regelingen geïntroduceerd:

 • Nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is een vangnetregeling voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Lees verder...
 • De regeling voor uitstel van belastingbetalingen is verlengd tot 1 april 2021.
 • De aangekondigde versobering van NOW 3 is van tafel. Zowel de vergoedingspercentages als de omzetdrempels blijven gelijk aan NOW 2.
 • Startende ondernemers die in de NOW tussen wal en schip dreigen te raken hebben extra aandacht van het kabinet. Oplossingen zijn op dit moment in onderzoek.
 • In de TVL is een 'evenementenbranchemodule' ingebouwd om de effecten van seizoensomzetten te elimineren. Wachten is op Europese toestemming, openstelling wordt per 1 februari verwacht.
 • Afbouw van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 is van tafel.

Kijk voor een volledig overzicht op coronaregelingen.nl.


Aanvraag NOW 3.0
De aanvraag kan bij het UWV worden ingediend vanaf 16 november 2020.

Aanvraag TVL 4e kwartaal 2020
De aanvraag kan vanaf 25 november bij RVO worden ingediend. De restrictie van SBI-codes is komen te vervallen, alle ondernemingen kunnen nu een aanvraag indienen.
Let op: u heeft eHerkenning nodig voor de aanvraag. Indien wij uw aanvraag dienen te verzorgen hebben wij een ketenmachtiging voor eHerkenning van u nodig; deze zullen we eventueel eerst nog voor u moeten aanvragen.

Afrekening NOW 1.0
Per 7 oktober kunt u bij het UWV een verzoek indienen om vaststelling van de subsidie van de NOW 1.0 (periode maart t/m mei 2020). Indien wij deze regeling voor u hebben aangevraagd zullen wij dit verzoek automatisch voor u indienen.
Heeft u de regeling zelf aangevraagd? Zorg dan voor tijdige indiening van het vaststellingsverzoek of neem contact met ons op voor advies en ondersteuning.
Kijk hier voor meer informatie.

Uitstel van belastingbetalingen
Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen. Dit schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën 29 september in een brief aan de Tweede Kamer. Ondernemers krijgen nu 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen en hoeven pas vanaf 1 juli 2021 terug te betalen. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd hun uitstel nog verlengen tot 1 januari.

________________________________________________________________________

Derde ronde steunmaatregelen (oktober 2020- ... 2021)

Het kabinet trekt opnieuw miljarden uit voor een nieuw pakket noodsteunmaatregelen die nog tot ver in 2021 zullen doorlopen. Tegelijkertijd worden zowel de hoogte van de vergoedingen als de doelgroep beperkt. Daarmee krijgen vooral bedrijven steun die echt nog niet zonder overheidssteun kunnen, zoals in de horeca, evenementenbranche en cultuursector.

NOW aangepast
De grootste aanpassing zal betreft de NOW-regeling. Alleen bedrijven met minimaal 30 procent omzetverlies komen straks nog voor NOW-steun in aanmerking, nu is dat nog 20 procent. Ook wordt het deel van de loonsom dat via de regeling gecompenseerd wordt stapsgewijs afgebouwd. Dat percentage wordt geleidelijk van 90 procent naar respectievelijk 80, 70 en 60 procent afgebouwd. Ook krijgen bedrijven meer ruimte om overbodig personeel te ontslaan, waarschijnlijk door het volledig schrappen van de ontslagboete.
Lees verder...

TOZO en TVL voortgezet
De TOZO- en TVL-regelingen blijven ook in het derde steunpakket overeind. Wel worden regels op detailniveau aangepast om fraude tegen te gaan en wordt er voor de TOZO een vermogenstoets voor de aanvrager ingesteld.
Lees verder over de TOZO...
Lees verder over de TVL...

________________________________________________________________________


Tweede ronde steunmaatregelen (juni-september 2020)

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende vier maanden. Er is één miljard euro beschikbaar als tegemoetkoming voor deze ondernemingen waar meer dan 800.000 mensen werken. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling, feitelijk is dit dus de nieuwe ronde TOGS (compensatieregeling, in de eerste ronde € 4.000).

Verlenging en aanpassing regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)
Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli, augustus en september. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.
De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag tot 20 medewerkers. Bedrijven moeten overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen, op straffe van alsnog 5 procent extra verlaging op de subsidie. Dit sluit aan bij de regelgeving rondom collectief ontslag. Ook blijft de wettelijke bescherming bij ontslag gewoon van kracht.
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Voorwaarden aan verlengde overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen, zodat zij een vergrote kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. Zelfstandigen kunnen bij hun gemeente aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.
De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud. Op deze manier wordt de ondersteuning voor levensonderhoud gericht op het garanderen van het sociaal minimum op huishoudniveau.
Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.
Voor ontslagen flexwerkers die niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand werkt het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer hierover apart informeren.

Verlenging belastingmaatregelen
De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot in ieder geval 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 oktober 2020 verlengd.
Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen (voor uitstel van alle belastingsoorten). Ondernemers kunnen ook voor een langere periode dan drie maanden uitstel aanvragen. Daarbij is van belang dat zoveel mogelijk geld dan ook echt in de bedrijven blijft. Om dit extra te waarborgen, moeten ondernemers bij uitstel langer dan drie maanden verklaren dat ze geen dividenden en bonussen uitkeren, of eigen aandelen inkopen.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)
De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.
De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

________________________________________________________________________

Eerste ronde steunmaatregelen (maart-mei 2020)


Uitstel van aflossing leningen in het MKB
Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten.

Bedrijven met een hogere financiering dan 2,5 miljoen euro kunnen geen aanspraak maken op deze maatregel. De banken zeggen dat ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten houden en waar nodig overleggen met het kabinet en toezichthouders.
De banken willen ook consumenten helpen die door de coronacrisis hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Voor hen is geen gezamenlijke maatregel aangekondigd, maar zij kunnen contact opnemen met hun bank voor een "passende oplossing".

Bijzonder uitstel van betaling belastingen
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen komen, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek om bijzonder uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen.
Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen dan eerder het geval was. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Let op; voor omzetbelasting en loonheffingen geldt dat u eerst een naheffingsaanslag wegens niet-betalen moet hebben ontvangen!

U kunt het uitstel aanvragen met een online formulier (klik hier); neemt u contact met ons op wanneer wij u hierbij van dienst kunnen zijn.

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90%, afhankelijk van het omzetverlies). De loonsom bedraagt ten hoogste € 9.538 per werknemer, verhoogd met 30% voor werkgeverslasten als vakantiegeld, pensioen en sociale lasten.
Ook personeel zonder loondoorbetalingsverplichting valt onder de regeling (bijvoorbeeld oproepkrachten).
UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Reeds ingediende aanvragen zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Update 22-04-2020: de concernregeling is aangepast. Een werkmaatschappij die zelf minstens 20% omzet is kwijtgeraakt, maar concernbreed is dit lager, kan nu wel in aanmerking komen voor NOW.
Update 09-05-2020: in de nieuwe ronde staatssteun zal de 'boete' voor het ontslag van werknemers komen te vervallen. Nu wordt het salaris van een ontslagen medewerker met een factor 1,5 van de grondslag afgetrokken, straks dus niet meer.

De regeling is opengesteld op maandag 6 april. Klik hier voor het aanvraagformulier.
Zie hier de FAQ.


Bijstand voor zelfstandigen (Bbz/Tozo)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling - Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers - wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud (max. € 1.500 per maand). Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Inschrijving voor deze regeling is inmiddels vrijgegeven en kunt u terug vinden op de website van uw woongemeente.

Bedrijfsfinanciering
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.
Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker (bank).

Update 11-05-2020:
de regering trekt nog eens € 750 miljoen uit ter ondersteuning van bedrijven die geraakt worden door de coronacrisis. Zij kunnen met deze Kleine Krediet Corona garantieregeling (KKC) makkelijker een overbruggingskrediet sluiten bij banken.

Neemt u contact met ons op om te kijken of één van deze maatregelen voor u een oplossing is.

Toeristenbelasting en cultuursector
Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (kortweg TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen. Ondernemers zijn vrij in het doel van besteding. De regeling staat open voor een specifieke groep ondernemers.
Inschrijving voor de regeling is vrijgegeven. Controleer hier of uw onderneming valt binnen de reikwijdte van de regeling (op SBI-code).
Update: per maandag 30 maart is de regeling verruimd zodat extra ondernemers in de non-food er ook gebruik van kunnen maken. Vanaf dat moment is de aangepaste lijst met SBI-codes in te zien.

Moeten wij de regeling voor u aanvragen? Neem contact met ons op.
Wilt u de regeling zelf aanvragen? Klik hier voor het aanvragen van de tegemoetkoming. LET OP: u heeft een eHerkenningsmiddel (niveau 1 of hoger) of een DigiD nodig voor de aanvraag!

Overige maatregelen
Op 24 april 2020 heeft het kabinet zes nieuwe (belasting)maatregelen aangekondigd om voornamelijk ondernemers te ondersteunen:

 • Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling
  Ondernemers in de BV mogen voor de loonheffingen tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer. 
 • Versoepeling urencriterium
  Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de verschillende soorten ondernemersaftrek verliezen zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro.
 • Werkkostenregeling
  De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.
 • Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
  Verliezen die VPB-belastingplichtige bedrijven dit jaar verwachten te lijden mogen alvast in aanmerking worden genomen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan die verrekening pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021.
 • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
  Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen), wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.
 • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
  Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Kredietverstrekkers willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald. Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken: ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden). Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald. De overheid biedt hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk.

______________________________________________________________________________

Crisisnummers
De overheid heeft op 28 februari een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het Coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Vanuit het buitenland kan gebeld worden met 0031-20 205 1351.

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn bij het bepalen van de juiste mogelijkheden en de te volgen route.

Rijksoverheid
Op deze pagina biedt de Rijksoverheid informatie voor ondernemers rondom het coronavirus, en op deze pagina informatie over het coronavirus in het algemeen.  

Update: 22-02-2021